เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัดมีนโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน โดยเมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการตกลงหรือยินยอมที่จะใช้บริการกับทางเรา และได้มีการชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทำความเข้าใจและยอมรับต่อเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตี การยุยงปลุกปั่น การทำลายความมั่นคง และสร้างความวุ่นวายให้แก่สังคม โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้

1. บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด จะไม่ขอรับงานใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์โดยเจตนา จนทำให้เกิดความเสื่อมเสียและเสียหายมาถึงทางเราได้

2. บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด ขอไม่รับงานที่ผิดต่อศีลธรรมจรรยาของสังคม เช่น สื่อที่เกี่ยวกับลามกอนาจาร การพนันที่ผิดต่อกฎหมาย และประกาศที่มีการข่มขู่ คุกคาม ใช้ข้อความอันเป็นเท็จต่อบุคคลอื่น หรือใช้ภาพที่ไม่เป็นประโยชน์ จนทำให้ผู้อื่นเกิดความอับอาย ความเสียหาย และส่งผลมาให้ทาง บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัดเสียหายไปด้วย

3. บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด ไม่อนุญาตให้นำเอาข้อความ วิดีโอ หรือภาพนิ่งของทางบริษัทไปใช้งานโดยพละการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อการแจกจ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านอื่น หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล

4. บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบต่อกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ของทางผู้ใช้บริการที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมในการสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง หรือกระทำการอันมิบังควรต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หากทางเราพบการกระทำความผิดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งร่วมมือกับเจ้าหน้าทางกฎหมาย เพื่อดำเนินการเอาผิดต่อผู้ที่กระทำผิดให้ถึงที่สุดอีกด้วย

5. บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีผู้ใช้บริการเกิดละเมิดกฎระเบียบ เงื่อนไขและข้อตกลงของทางเว็บไซต์ ทางเราสามารถบอกยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยที่ทางผู้ใช้บริการจะไม่มีการฟ้องร้องหรือดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่ใช่ความผิดของทาง บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด

ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ

บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ ด้วยกรณีที่ผู้ใช้บริการเกิดยกเลิกการใช้บริการหรือขอปรับลดบริการลงก่อนที่จะถึงวันครบกำหนด ทางผู้ใช้บริการจะไม่มีสิทธิ์เรียกคืนค่าบริการที่ชำระมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด นอกเสียจากทางเว็บไซต์ บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด เป็นผู้บอกยกเลิกบริการเสียเอง แต่จะคืนในเฉพาะที่เป็นส่วนของการชำระค่าบริการมาแล้วเท่านั้น แต่จะไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับค่าเสียหาย เนื่องมาจากสาเหตุของการหยุดให้บริการ การล้มเลิก หรือการยุติการให้บริการ แต่ถ้าเกิดจากการที่ทางผู้ใช้บริการกระทำผิดกฎระเบียบ เงื่อนไขและข้อตกลง ก็จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์เงินคืนใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆ กับทางบริษัท

ขอบเขตความรับผิดชอบของ บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด

บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัดอาจะมีการยุติการให้บริการอันเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดจากเครือข่ายหรือสัญญาณทางอินเตอร์เน็ต ปัญหาจากภัยธรรมชาติ การเมือง การก่อการร้าย หรือปัญหาใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากตัวบริษัทเอง จนทำให้ต้องหยุดชั่วคราว ทางเราจะมีการคืนค่าบริการตามเห็นสมควร ซึ่งค่าบริการที่คืนให้แก่ผู้ใช้บริการจะเป็นส่วนที่ทางผู้ใช้บริการชำระมาแล้วเท่านั้น และเป็นส่วนที่ยังไม่มีการส่งงาน แต่จะไม่เกี่ยวใด ๆ กับค่าเสียหาย ทาง บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดหรือปัญหาจากทางบริษัท

การระงับการให้บริการ

บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัดสามารถที่จะทำการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ถึงแม้ว่าทางผู้ใช้บริการจะไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใด ๆ ก็ตาม โดยทาง บริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด จะคืนค่าบริการในเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้มีการส่งงานไปตามจริงเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับทางบริษัท เกรซ กรีตติ้ง จำกัด ที่นอกเหนือจากค่าบริการที่ได้ทำการชำระมาแล้วเท่านั้น