ဂေရ႕ဂရိ(ထ္)တင္း

ဂေရ႕ဂရိ(ထ္)တင္း ကုမၸဏီလိမိတက္အေႀကာင္း တစ္ေစ႔တစ္ေစာင္း

က်ြန္ေတာ္တို႔ ဂေရ႕ဂရိ(ထ္)တင္းကုမၸဏီလိမိတက္ကို ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ (ထိုင္းႏွစ္ ၂၅၂၈) ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ နယူးရီးယား(ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္ကဒ္မ်ား)ကဒ္မ်ား၊ ျပကၡဒိန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လက္ေဆာင္ကဒ္မ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဖိတ္စာကဒ္မ်ား၊ ေမြးေန႕ကဒ္မ်ား၊ လက္ေဆာင္ထုပ္ပိုးရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသားစကၠဴဒီဇိုင္းမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လက္ေဆာင္ထုပ္မ်ား ကို ဆန္းသစ္စြာပံုေဖာ္ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ျပည္တြင္းေရာျပည္ပပါ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိရာလူႀကီးမင္းတို႔စိတ္ႀကိဳက္မွာယူႏိုင္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပံုစံအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆန္းသစ္လွပၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈအျပည္႔ရွိေသာကဒ္ပံုစံမ်ိဳးစံုကို ရရွိနိုင္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက်ပံုစံ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အဆန္းသစ္ဆံုးေသာဒီဇိုင္းပံုစံႏွင္႔ အယံုၾကည္ရဆံုးေသာ အရည္အေသြး ပစၥည္းေကာင္း ကဒ္ပံုစံအမ်ိဳးေပါင္း ၁၀၀၀(တစ္ေထာင္) ေက်ာ္ျဖင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျပကၡဒိန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင္႔ လက္ေဆာင္ကဒ္မ်ား

ႏွစ္ေဟာင္းမွႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းသည္ႏွင့္အမွ် လူႀကီးမင္းတို႔ အမွတ္တရေန႔မ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္လွပေသာ ျပကၡဒိန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင္႔ ႏွစ္သစ္ကူး လက္ေဆာင္ကဒ္မ်ားကို  လူႀကီးမင္းတို႔ႏွစ္သက္ေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံအတိုင္း အရည္အေသြးယံုၾကည္စိတ္ခ်ရစြာျဖင့္ အထူးျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

မဂၤလာဖိတ္စာကဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ား

ဘ၀မွာအေရးႀကီးဆံုးေသာ လူႀကီးမင္းတို႔၏ မဂၤလာဧည့္ခံပဲြမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္ကူညီပံ႔ပိုးေပးပါရေစ။ လူႀကီးမင္းတို႔၏ မဂၤလာဧည့္ခံပဲြအတြက္ ေခတ္မွီလွပၿပီး သပ္ရပ္ေက်ာ႔ရွင္းေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚဒီဇိုင္းမ်ားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိရာ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ဘ၀အမွတ္တရေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ေသာ မဂၤလာဧည့္ခံပဲြအတြက္ ဖိတ္စာကဒ္မ်ားကို ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးေပါင္း တစ္ေထာင္(၁၀၀၀)ေက်ာ္မ ွယံုၾကည္စိတ္ခ်ရစြာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။

အထူးပြဲအတြက္သီးသန္႔ကဒ္မ်ား

လူႀကီးမင္းတို႔အထူးက်င္းပျဖစ္ၾကေသာ ေမြးေန႔ပြဲမ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မ်ား၊ ခ်စ္သူမ်ားေန႔(ဗလန္တိုင္းေဒး) နွင့္ ဘြ႔ဲႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားမ်ား စသျဖင္႔ေသာ အမွတ္တရေန႔မ်ားအတြက္ လက္ေဆာင္ကဒ္မ်ားကိုလည္း လူႀကီးမင္းတို႔လိုခ်င္ေသာ စိတ္တိုင္းက်ပံုစံအတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကဒ္အတြင္းတြင္လည္း လူႀကီးမင္းတို႔ ျဖည္႔စြက္ေရးသားေပးပို႔လိုေသာ မက္ေဆ႔(အေၾကာင္းအရာ) မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ထည္႔သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမွတ္တရေန႔မ်ားအတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔ လက္ေဆာင္ေပးပို႔ေသာသူႏွင့္ အမွတ္တရကဒ္လက္ခံေသာသူ ႏွစ္ဦးလံုး အျပည့္အ၀ အံ႔ၾသေပ်ာ္ရႊင္မႈရရွိေစရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါရေစ။

ကဒ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ျပဳလုပ္ပံုေဖာ္ဖန္တီးသည့္အဆင့္တိုင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဂရုတစိုက္ အေလးထားျပဳလုပ္၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ပစၥည္းအရည္အေသြးအတြက္ လံုး၀(လံုး၀) အာမခံပါသည္။ မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမႈအျပည့္ရၿပီး အလ်င္ျမန္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးေသာပစၥည္းအရည္အေသြး ႏွင့္အထူးျခားဆံုးေသာ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမွ အၿမဲႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။